Algemene voorwaarden cursussen en lidmaatschap BouwadviesShop.nl

Artikel 1 - Definities

1.1 BOUWADVIESSHOP.NL: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “BOUWADVIESSHOP.NL” BouwadviesShop.nl VOF.

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie BouwadviesShop.nl B.V. een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door BouwadviesShop.nl te verlenen diensten zoals beschreven op www.BouwadviesShop.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel om de bijbehorende cursussen te volgen en onderdeel te zijn van de community.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen BouwadviesShop.nl BV en Licentienemer op grond waarvan BouwadviesShop.nl aan Licentienemer Diensten verleent.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van BouwadviesShop.nl en op alle met BouwadviesShop.nl gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 BouwadviesShop.nl is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een
 andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2. Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder datBouwadviesShop.nl tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van BouwadviesShop.nl zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen BouwadviesShop.nl en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van BouwadviesShop.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 BouwadviesShop.nl heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

Artikel 4 -Licentie

4.1 BouwadviesShop.nl verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten..

Artikel 5 -Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Licentienemer tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van BOUWADVIESSHOP.NL verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 BouwadviesShop.nl en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel BOUWADVIESSHOP.NL haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

Artikel 6 -Rechten en plichten BouwadviesShop.nl

6.1 BOUWADVIESSHOP.NL spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn

6.2 BOUWADVIESSHOP.NL behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. BOUWADVIESSHOP.NL zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.3 BOUWADVIESSHOP.NL kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met BOUWADVIESSHOP.NL.

6.4 BOUWADVIESSHOP.NL verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van BOUWADVIESSHOP.NL. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

Artikel 7 -Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.2 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van BOUWADVIESSHOP.NL door te geven.

7.3 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door BOUWADVIESSHOP.NL mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:
(a) geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
(f) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;
 (i) alle aanwijzingen van BOUWADVIESSHOP.NL die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.4 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt BOUWADVIESSHOP.NL zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.3, zonder dat BOUWADVIESSHOP.NL tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8 - Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door BOUWADVIESSHOP.NL opgegeven of met BOUWADVIESSHOP.NL overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 BOUWADVIESSHOP.NL is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door BOUWADVIESSHOP.NL kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dage na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van BOUWADVIESSHOP.NL genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Indien BOUWADVIESSHOP.NL een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij BOUWADVIESSHOP.NL geldende regeling.

Artikel 9 - Betaling

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.)

9.3 BOUWADVIESSHOP.NL heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is BOUWADVIESSHOP.NL bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 BOUWADVIESSHOP.NL heeft ten alle tijden het recht de Website uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7 Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met BOUWADVIESSHOP.NL.

Artikel 10 - Garantie & refunds

10.1 BOUWADVIESSHOP.NL staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door BOUWADVIESSHOP.NL geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van BOUWADVIESSHOP.NL.

10.2 Licentienemer dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.3 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met BOUWADVIESSHOP.NL opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van BOUWADVIESSHOP.NL. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.4 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

Artikel 11 -Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat BOUWADVIESSHOP.NL ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan BOUWADVIESSHOP.NL.

11.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 BOUWADVIESSHOP.NL is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

12.2 De aansprakelijkheid van BOUWADVIESSHOP.NL jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Licentienemer zal BOUWADVIESSHOP.NL en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. BOUWADVIESSHOP.NL is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden

12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van BOUWADVIESSHOP.NL (hoogste leidinggevend personeel).

Artikel 13 -Overmacht

13.1 BOUWADVIESSHOP.NL is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:
a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van BOUWADVIESSHOP.NL
b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
d) werkstakingen
e) brand
f) ongeval of ziekte van personeel
g) Denial of Services (DoS) aanvallen
 h) door BOUWADVIESSHOP.NL onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van BOUWADVIESSHOP.NL afhankelijk is

13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat BOUWADVIESSHOP.NL tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien BOUWADVIESSHOP.NL door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 14 -Advisering

14.1 Alle door BOUWADVIESSHOP.NL gegeven adviezen, gedeelde kennis en door BOUWADVIESSHOP.NL verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door BOUWADVIESSHOP.NL te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door BOUWADVIESSHOP.NL verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. BOUWADVIESSHOP.NL verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door BOUWADVIESSHOP.NL is BOUWADVIESSHOP.NL niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart BOUWADVIESSHOP.NL tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van BOUWADVIESSHOP.NL.

Artikel 15 - Privacy

15.1 BOUWADVIESSHOP.NL respecteert de privacy van Licentienemer. BOUWADVIESSHOP.NL zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van BOUWADVIESSHOP.NL is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

Artikel 16 - Toepasselijk recht

16.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

16.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOUWADVIESSHOP.NL aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. BOUWADVIESSHOP.NL is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

16.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.