In 6 stappen een bezwaar omgevingsvergunning indienen!

In 6 stappen een bezwaar omgevingsvergunning indienen!

Het zal je maar gebeuren… Staat de buurman ineens op de stoep met de mededeling dat hij een omgevingsvergunning heeft gekregen voor de bouw van een aanbouw.

Dit terwijl hij jou hier niet van op de hoogte heeft gebracht!

Wanneer je meer van de plannen hoort kom je er al snel achter dat jij het hier niet mee eens bent, omdat bijvoorbeeld de zon een groot gedeelte van de dag geblokkeerd zal worden.

Na een snelle zoektocht op Google kom je er achter dat het mogelijk is om een bezwaar te maken tegen de omgevingsvergunning. Je hebt echter geen idee hoe je dit moet doen en wat je door dit bezwaar allemaal te wachten staat.

Vandaar dus deze blog!

In deze blog leg ik namelijk uit hoe je in 7 stappen bezwaar kunt maken tegen de uitspraak over jouw omgevingsvergunning.

Wanneer is bezwaar maken tegen een uitspraak over de omgevingsvergunning mogelijk?

Voordat ik de stappen beschrijf van de procedure is het belangrijk dat je weet wanneer je bezwaar kunt maken. Want stel je voor dat je er volledig van overtuigd bent dat je bezwaar in kunt dienen maar dit eigenlijk niet kan!

Er zijn als het gaat om de aanvraag van een vergunning twee gevallen waarbij je bezwaar kunt maken.

In het eerste geval is het zo dat je het niet eens bent met een beslissing op jouw eigen aanvraag. Dit is dus het geval wanneer de omgevingsvergunning niet wordt verstrekt door de gemeente terwijl jij vindt dat je hier wel recht op hebt.

In het tweede geval kan het zo zijn dat je het niet eens bent met een beslissing op de aanvraag van een ander. Stel bijvoorbeeld dat de buren een omgevingsvergunning hebben gekregen voor de bouw van een aanbouw, maar jij toch hinder zal ondervinden aan deze aanbouw.

Geldt één van de twee gevallen voor jou? Dan heb je recht op het indienen van bezwaar.

Stap 1: Het beroepschrift indienen

De belangrijkste stap in de procedure is het indienen van het beroepschrift. Dit doe je bij de rechtbank en moet uiterlijk 6 weken nadat het overheidsorgaan jouw bezwaar heeft afgewezen. Of natuurlijk wanneer de vergunning voor jouw buren is toegestaan.

De deadline van 6 weken geldt overigens voor het ontvangen van het bezwaar door de rechtbank. Met andere woorden, het bezwaar moet 6 weken na het besluit over de vergunning binnen zijn.

Het indienen van het beroepschrift kan op twee manieren

Allereerst kan je het beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. Deze kan je hier downloaden.

bezwaar omgevingsvergunning

Om het indienen digitaal te doen is wel een DigiD nodig. Zorg dus dat je deze alvast voorhanden hebt wanneer je het schrift in wil dienen.

Naast het digitaal indienen is er ook de mogelijkheid om dit schriftelijk te doen. Hiervoor moet je het beroepschrift zelf opstellen. Let op dat je hierbij de volgende punten vermeld:

  • Naam en adres
  • Het omgevingsbesluit waartegen je in beroep gaat
  • Waarom je het niet eens bent met de beslissing (hiervoor geldt dus het afkeuren van jouw aanvraag of het toekennen van de vergunning voor de buren)
  • Wat de beslissing volgens jou zou moeten zijn

Vervolgens is het de bedoeling dat je het beroepschrift ondertekent en dateert. Hierna kan je deze naar de rechtbank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank.

Bij welke rechtbank je dit moet doen?

bezwaar omgevingsvergunning

Dit kunt u nagaan bij het Rechtspraak Servicecentrum (RSC). Omdat de rechtbank afhankelijk is van wie de verweerder in de zaak is kan ik hier niet gelijk een uitspraak over doen. De verweerder is trouwens de tegenpartij van de verzoeker of eiser. In dit geval is de gemeente de verweerder van jou als eiser.

Wil je het RSC bereiken of weet je al met welke rechtbank je contact moet hebben? Dan vind je hier alle contact gegevens die je nodig hebt.

Er zijn ook nog wat documenten die je mee moet sturen

Het beroepschrift alleen is voor de rechter niet voldoende. Er moet dus nog wat aanvullende informatie meegestuurd worden. Hieronder vallen zeker:

  • Het ontwerpbesluit en jouw zienswijze
  • De beslissing op het bezwaarschrift waartegen beroep ingesteld wordt
  • Eventuele documenten en foto’s waarmee je jouw standpunt kunt onderbouwen

Het is niet nodig om zelf de belanghebbende partijen te informeren van het bezwaar. De rechtbank zal namelijk het overheidsorgaan en eventuele belanghebbende zoals de buren informeren. Overigens kan het slim zijn om dit ook zelf aan de buren te melden of enige (of meer) frustratie te voorkomen.

Stap 2: De gemeente geeft een reactie op het bezwaar

Bij deze stap is er voor jouw niet zoveel te doen. De gemeente zal een reactie geven op het bezwaar aangezien zij de verweerder zijn in deze zaak.

De rechtbank zal de gemeente om een verweerschrift vragen en zal dit overheidsorgaan verzoeken om alle stukken van de zaak rondom de aanvraag en bezwaarprocedure op te sturen.

Stap 3: Het mogelijk aanleveren van aanvullende stukken

De rechtbank zal de stukken die het overheidsorgaan heeft ingediend in de vorm van een kopie naar je opsturen. Hier kan jij dan weer aanvullende stukken tegen indienen. Zo kan je een reactie geven op het verweerschrift.

Ook andere belanghebbenden bij de omgevingsvergunning kunnen in deze fase een stuk indienen.

Het digitaal indienen van aanvullende stukken doe je via deze link.  Je zult zien dat je al in 8 stappen aanvullende stukken kunt aanleveren.

Let op! Je kunt tot maximaal 10 dagen voor de zitting nieuwe stukken indienen. Deze limiet is gesteld zodat de rechter en andere partijen voldoende tijd hebben om de stukken te lezen.

Stap 4: De zitting

De volgende logische stap is de zitting zelf waarvoor je alle stukken hebt ingediend. Er zijn echter uitzonderingen waarbij de zitting niet nodig is. Dit kan zo zijn wanneer de rechter van mening is dat de stukken zo duidelijk zijn dat een zitting niet nodig is.

Hier moeten alle partijen overigens wel bij aangeven dat ze geen zitting willen.

Ook is het mogelijk dat de rechter voor een vereenvoudigde behandeling kiest. Er vindt in dat geval geen zitting plaats. De vereenvoudigde behandeling kan verschillende redenen hebben…

  • De stukken zijn overduidelijk
  • Het beroepschrift is te laat ingediend (zorg daarom altijd dat je de aanvraag vroegtijdig doet!)
  • De bestuursrechter is onbevoegd
De daadwerkelijke zitting

Als de rechter besluit dat een zitting plaats moet vinden zullen alle partijen een uitnodiging ontvangen. In die uitnodiging staan de datum en locatie vermeld van de zitting. Je kunt er van uitgaan dat de zitting binnen 3 maanden na het indienen van het beroepschrift plaats vindt.

De eiser, jij dus, is niet verplicht om naar de zitting te komen. Mocht je wel gaan, dan is er de gelegenheid om een mondelinge toelichting te geven. Ook is er de mogelijkheid om eventuele vragen van de rechter te beantwoorden. Dit geldt voor zowel de eiser, verweerder en andere belanghebbende.

Zittingen rondom omgevingsvergunningen zijn in principe altijd openbaar. Dit betekent dus dat iedereen de zitting bij kan wonen. De rechter kan echter beslissen dat de zitting in sommige gevallen (deels) besloten zal plaatsvinden.

Wil je een getuige oproepen voor de zitting?

Dan moet je dit uiterlijk 1 week van tevoren schriftelijk aanvragen bij de rechter.

Stap 5: De uitspraak van de rechter over het bezwaar

Het logische gevolg na de zitting is de uitspraak van de rechter. Deze kan verschillende uitspraken doen en doet dit binnen 6 weken na de zitting. Wanneer de rechter meer tijd nodig heeft laat hij dit weten.

Voor de uitspraak is het niet nodig om opnieuw naar de rechtbank te gaan. De uitspraak van de rechter krijg je binnen de 6 weken thuis gestuurd. Mocht het zo zijn dat je een advocaat hebt ingesteld voor de procedure, dan zal deze de uitspraak ontvangen en jou daarvan op de hoogte stellen.

bezwaar omgevingsvergunning

Maar goed… Zoals ik zei kan de rechter verschillende uitspraken doen die elk invloed hebben op de voortgang van de verbouwing van jou of je buren.

De rechter kan het bezwaar gegrond verklaren

Dit houdt in dat de rechter jou in het gelijk stelt en het beroep dus gegrond verklaart. Aan de hand van deze uitspraak kan de rechter verschillende dingen doen…

Hij kan het overheidsorgaan, de instantie die in eerste instantie jouw omgevingsvergunning heeft afgekeurd of die van de buren juist heeft goed gekeurd, de opdracht geven om het bezwaar opnieuw te behandelen. Hierna moet een nieuw besluit worden genomen waarbij de uitspraak van de rechter meegewogen moet worden.

Ook kan de rechter er voor kiezen om zelf een besluit te nemen en dit dus niet over te laten aan het eerder genoemde overheidsorgaan. In dat geval zal je dit ook bij de uitspraak horen en volgt het besluit na de uitspraak.

Tot slot kan de rechter er ook voor kiezen om de rechtsgevolgen van het besluit in stand te houden. Dit betekent dat de inhoud van het besluit onveranderd blijft maar het besluit wordt wel vernietigd. De redenen die de rechter hiervoor kan hebben staan in de uitspraak die hij opstuurt.

In de praktijk betekent dit dus dat jouw omgevingsvergunning nog steeds niet goed gekeurd wordt of dat de omgevingsvergunning van de buren juist wel goedgekeurd wordt.

Wordt jouw bezwaar gegrond verklaard?

En is jouw omgevingsvergunning dus ten onrechten geweigerd of toegekend aan derden, zoals de buren… Dan heb je recht op een schadevergoeding wanneer je schade hebt geleden. Die schadevergoeding kan je hier opeisen.

In het ergste geval verklaart de rechter het bezwaar ongegrond…

Het zal je niets verbazen dat je in dat geval dus niet in het gelijk getrokken wordt en dat de beslissing van de gemeente gehandhaafd blijft. Dit betekent echter niet dat je niets meer kunt doen!

Stap 6: In hoger beroep gaan

Het kan natuurlijk zo zijn dat je het niet eens zijn met de uitspraak van de rechter. In dat geval is het allereerst handig om een advocaat in te schakelen om te bekijken of het bezwaar daadwerkelijk als gegrond kan worden gezien.

Hiermee voorkom je dat je onnodig veel moeite steekt in een zaak waarvan de slagingskans erg klein is.

Is het zo dat een advocaat ook oordeelt dat je in het gelijk kan worden gesteld? Dan is het mogelijk om in hoger beroep te gaan. Dit doe je bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als je dit doet zal de Raad van State oordelen over het bezwaar. Ook hiervoor zijn er weer twee uitspraken mogelijk.

Of je wordt dit keer wel  in het gelijk gesteld en dus vindt de Raad van State het bezwaar gegrond. Of ook deze instantie oordeelt dat het bezwaar ongegrond is en dus zal je geen omgevingsvergunning krijgen of de buren krijgen juist wel hun omgevingsvergunning.

Let op! Ik heb net al even kort genoemd dat de rechter de zaak in vereenvoudigde behandeling kan nemen. Is dit het geval en ben jij het hier niet mee eens? Dan kan je hier doormiddel van een verzetschrift tegen de uitspraak in verzet gaan. Dit moet binnen 6 weken na de uitspraak. Wanneer dit verzetschrift positief wordt beoordeeld, zal er als nog een zitting plaats vinden.

Hoeveel kost het bezwaar maken?

Er zijn aan de beroepsprocedure van het bezwaar maken natuurlijk wel kosten verbonden. Een rechter moet uitspraak doen over de zaak en je hebt misschien wel een advocaat ingeschakeld of een mediator om de zaak tussen jou en de buren netjes af te handelen.

De kosten voor het in behandeling nemen van de zaak door de rechter noemt men de griffierechten. De ‘griffie’ is de administratieve afdeling van een gerechtshof. De griffierechten zijn dus niets anders dan administratieve kosten.

De hoogte van het griffierecht dat je moet betalen hangt bijvoorbeeld af van de procedure en jouw rol in deze zaak. Voor zaken omtrent een omgevingsvergunning moet je denken aan een bedrag rond de €178,-.

Naast een advocaat en mediator kunnen er ook kosten worden gemaakt omdat er een tolk wordt ingehuurd of dat er getuige worden opgeroepen. Voor de getuigen wordt een vergoeding betaald voor de tijd die zij kwijt zijn en bijvoorbeeld gemaakte reiskosten. Deze kosten worden betaald door de partij die de getuige oproept.

Moet je deze kosten dan zelf betalen?

Hopelijk is het niet zo dat je de kosten zelf moet betalen. Dit is namelijk het geval wanneer de rechter jou in het gelijk stelt.

Het bestuursorgaan moet de proceskosten die je hebt gemaakt vergoeden. Deze vergoeding heet geheel toepasselijk de proceskostenvergoeding.

Onder die vergoeding vallen bijvoorbeeld de griffierechten die je hebt betaald en een vaste vergoeding voor de advocaatkosten.

Mocht je nou niet in het gelijk worden gesteld? Dan kan de rechter ook beslissen dat de partij die ongelijk heeft gekregen (deels) de kosten van de tegenpartij moet terug betalen. Dit heet dan weer kostenveroordeling. Ook hieronder vallen de griffierechten en de advocaatkosten.

Hierdoor wil ik nog even extra benadrukken dat je een zaak alleen moet aanspannen wanneer je zeker weet dat je een kans maakt om deze te winnen. Zeker weten dat je de zaak wint weet je vrijwel nooit, maar het ongegrond bezwaar maken kost je veel tijd en mogelijk dus ook veel geld!

Tot slot

Hopelijk weet je aan de hand van deze blog wat je te wachten staat als je een bezwaar omgevingsvergunning wilt aantekenen. Je hebt gezien dat het bezwaar maken wat risico’s met zich mee brengt maar dit moet je er zeker niet van weerhouden wanneer je het idee hebt dat jou onrecht aangedaan wordt.

Wil je meer willen weten over het aanvragen van een omgevingsvergunning of over eventuele kosten. Dan kan je op onze blog pagina alle informatie vinden. Ik heb hier alvast wat blogs op een rijtje gezet met waardevolle informatie:

Mocht je nog vragen hebben over het bezwaar omgevingsvergunning? Of heb je andere vragen omtrent de omgevingsvergunning?

Laat het ons dan weten door een berichtje achter te laten in onze berichtenbox! Wij proberen je dan zo snel mogelijk te helpen.

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen. Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur. Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?