Wat kost het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Kosten omgevingsvergunning… Wat kost een vergunning nu eigenlijk? Kan ik geld besparen? En zijn de leges van een omgevingsvergunning overal hetzelfde?

Vragen die vaak worden gesteld. Die en nog veel meer vragen over de kosten van een omgevingsvergunning beantwoord ik in deze blog!

Ondanks dat je sinds 2014 steeds vaker vergunningsvrij mag bouwen heb je voor veel type verbouwingen nog steeds een vergunning nodig. En aan deze vergunningsaanvraag zitten kosten verbonden.

Dat is op zich niet zo gek, want een vergunningsaanvraag moet natuurlijk getoetst worden. En dit kost tijd, dus geld. Daarom rekenen gemeente legeskosten voor een omgevingsvergunning.

Wil je meer weten over de kosten van een omgevingsvergunning? Lees dan verder!

Sneak preview: De kosten voor het in behandeling nemen van jouw vergunningsaanvraag noemen we legeskosten. De kosten zijn een percentage van de totale bouwsom. Dat percentage is weer vastgesteld door jouw gemeente. Ook zijn er kosten die gelden wanneer je speciale handelingen verricht tijdens de verbouwing.

Wat heb je nodig voor een vergunningsaanvraag?

De overheid gebruikt jouw vergunningsaanvraag om jouw verbouwing te toetsen op veiligheid, gebruikscomfort en milieu. Zo wordt er gegarandeerd dat jij en jouw buren veilig kunnen wonen.

Om te kunnen toetsen dat jouw verbouwing veilig is heeft de gemeente meerdere documenten nodig… Hieronder vind je een overzicht van deze informatie.

De omgevingsvergunning bestaat uit:

In mijn blog: Procedure vergunning aanvragen… Hoe werkt dat? Vind je meer informatie over de procedure van een omgevingsvergunning.

Mag jij vergunningsvrij bouwen?

Weet je nog niet zeker of jij vergunningsvrij mag bouwen? Controleer dan of je vergunningsplichtig bent. Dit kun je vrij simpel doen door de vergunningscheck te doen via het omgevingsloket.

Let op (!). Vergunningsvrij bouwen betekent niet dat je regelvrij mag bouwen. In veel gevallen heb je bijvoorbeeld nog steeds een constructieberekening nodig!

Kosten omgevingsvergunning… Hoeveel kost een omgevingsvergunning?

De gemeente berekent kosten voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag, ook als de vergunning uiteindelijk niet verleend wordt. Deze kosten noemen ze leges omgevingsvergunning. Je bent geen leges omgevingsvergunning verschuldigd als er niet binnen 10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan, of een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld of dat er een verlengingsbesluit is genomen.

De bedragen die betaald moeten worden, verschillen per gemeente en staan in de gemeentelijke legesverordening. In de legesverordening en het daarbij behorende tarievenblad van je gemeente kun je exact vinden hoeveel legeskosten omgevingsvergunning je verschuldigd bent.

Legeskosten omgevingsvergunning

Hieronder een aantal voorbeelden van de omgevingsvergunning kosten, de prijzen kunnen aardig oplopen en de kosten verschillen per gemeente en per aanvraag:

Kosten omgevingsvergunning
Type omgevingsvergunningGemiddelde kosten in EUR
Dakterras€500,- tot €1.000,-
Draagmuur verwijderen€600,- tot €1.200,-
Dakopbouw€750,- tot €2.000,-
Balkon€400,- tot €1.000,-
Uitbouw€750,- tot €1.500,-
Dakkapel€450,- tot €1.000,-
Nieuwbouw woning€5.000 tot €15.000

*De kosten zijn een schatting van de kosten. Afhankelijk van de gemeente kunnen deze kosten afwijken.

Wie bepaalt de hoogte van de leges omgevingsvergunning?

De legeskosten van een omgevingsvergunning worden vastgesteld door de gemeenteraad. De tarieven worden ook regelmatig aangepast. De kosten worden berekend per activiteit en bij een project met meerdere activiteiten worden de kosten dus bij elkaar opgeteld. Sommige tarieven staan vast, andere niet. Deze worden bijvoorbeeld berekend over de bouwkosten, inhoud of oppervlakte.

Eigenlijk zijn de definitieve kosten pas bekend als de vergunning wordt verleend of geweigerd wordt. Wel kan er een indicatie van de legeskosten worden gegeven.

Ben je het niet eens met de hoogte van de leges voor jouw omgevingsvergunning? Dan kun je bezwaar maken tegen de legesfactuur. Dit bezwaar moet wel binnen 6 weken door de gemeente ontvangen zijn, na de datum waarop de beschikking is gestuurd.

De leges moeten wel betaald worden en als het bezwaar gegrond blijkt te zijn, ontvang je het teveel betaalde weer terug. Je kunt eventueel om uitstel van betaling bij de gemeente of bij de rechtbank vragen.

Leges omgevingsvergunning per gemeente…

Om een indruk te geven van de verschillen in de hoogtes van de leges heeft de Vereniging Eigen Huis een onderzoek gedaan. In 2017 vroegen ze de tarieven op in 390 gemeenten. Tussen de diverse gemeentes bleken enorme verschillen te zitten.

Leges omgevingsvergunning voor een verbouwing tot 10.000 euro

Hieronder vind je een voorbeeld van de leges van een omgevingsvergunning voor kleine verbouwingen.

 • Veenendaal € 918,04
 • Woerden € 753,00
 • Buren € 730,00
 • Valkenswaard € 170,00
 • Capelle a/d IJssel € 168,00
 • Leiden € 39,11

Een fors verschil dus tussen de verschillende gemeenten. De gemiddelde prijs ligt ongeveer op € 369,00 mits de verbouwing niet meer kost dan 10.000 euro. Ook stelt iedere gemeente andere eisen voordat ze een vergunning geven.

Leges omgevingsvergunning voor een bouwsom tot 130.000 euro

Een ander voorbeeld zijn de omgevingsvergunning kosten voor een nieuwbouwhuis tot 130.000 euro. Ook dit werd door Vereniging Eigen Huis onderzocht en wederom lopen de tarieven fors uiteen.

 • Haren € 6756,00
 • Wassenaar € 6572,70
 • Zeist € 6563,20
 • Brielle € 1963,70
 • Hoogeveen € 1850,15
 • Hoorn € 1460,00

De grote verschillen in de leges hebben zelden te maken met echte kostenverschillen. Meestal ligt de oorzaak bij de beleidskeuzes. Gemeenten mogen de maximale kosten voor een taak of dienst vragen, maar hoeven dat niet. Ook in groeigemeenten liggen de kosten vaak lager. Hier komen meestal meer bouwaanvragen binnen en kunnen de kosten van de gemeente hierover worden verdeeld.

Gemeenten met bijvoorbeeld veel historische bouwwerken, moet er meestal meer tijd insteken om te kijken of het stadsgezicht wel genoeg beschermd wordt.

Waar worden de legeskosten van een omgevingsvergunning op gebaseerd?

De legeskosten van een omgevingsvergunning worden gebaseerd op de bouwkosten, namelijk de aannemingssom exclusief de omzetbelasting. Als je zelf gaat bouwen of voor een deel zelf bouwt, dan worden de bouwkosten gebaseerd op de bouwkostenprijs die aan een eventuele derde partij zou moeten worden betaald om het bouwwerk te realiseren. Het tarief is daarom opgebouwd uit de som van de verschuldigde rechten voor de activiteiten in de aanvraag.

Overzicht legeskosten omgevingsvergunning

Deze worden berekend door de onderstaande tarieventabel. Als een aanvraag in twee fasen plaatsvindt, worden de kosten van de leges voor de twee verschillende fasen bij elkaar opgeteld.

De prijzen voor de onderstaande tarieven zijn indicatief, voor de juiste prijzen moet altijd de desbetreffende gemeente worden geraadpleegd.

Legeskosten omgevingsvergunning als onderdeel van de bouwkosten:

Hieronder kun je zien dat een groot onderdeel van de legeskosten van een omgevingsvergunning afhankelijk zijn van de bouwkosten.

 • 600 euro voor bouwkosten van 2.000 tot 20.000 euro
 • 3.700 euro voor bouwkosten van 20.000 tot 10.0000 euro
 • 10.500 euro voor bouwkosten van 100.000 tot 1.000.000 euro
 • 27.600 euro voor bouwkosten van 1.000.000 tot 5.000.000 euro
 • 47.400 euro voor bouwkosten van 5.000.000 tot 25.000.000 euro
 • 56.200 euro voor bouwkosten van 25.000.000 of meer

Overige legeskosten van een omgevingsvergunning:

Er zijn ook een aantal overige legeskosten die passen bij een omgevingsvergunning. Deze overige kosten van een omgevingsvergunning kunnen veel invloed hebben op jouw totale kosten van de omgevingsvergunning.

 • 500 euro voor het verlengen van de aangegeven termijn voor bouwactiviteit in de aanvraag
 • 650 euro als de aanvraag in de omgevingsvergunning gaat om een aanlegactiviteit
 • 500 euro voor een binnenplanse afwijking
 • 500 euro bij een algemene maatregel van bestuur aangewezen buitenplanse afwijking
 • 5.000 euro bij andere buitenplanse afwijking bij een project van nationaal ruimtelijk belang
 • 500 euro een tijdelijke afwijking wordt toegepast
 • 500 euro als er een afwijking van exploitatieplan wordt toegepast
 • 350 euro bij een afwijking van een voorbereidingsbesluit
 • 500 euro indien de activiteit in strijd is met bepaalde regels, een afwijking van een provinciale verordening
 • 500 euro indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld, afwijking van nationale regelgeving
 • 1.600 euro Indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt het tarief hiermee verhoogd.
 • 1300 euro bij het brandveilig gebruiken van een bouwwerk en de aanvraag heeft betrekking op een activiteit al bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de wet.
 • 1300 euro als de aanvraag voor een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument of een activiteit met betrekking tot een krachtens een gemeentelijke of provinciale verordening aangewezen monument.

Legeskosten omgevingsvergunning die betrekking hebben op specifieke activiteiten:

De kosten van een omgevingsvergunning zijn ook afhankelijk van een aantal specifieke activiteiten. Welke dat zijn lees je hieronder.

 • 1300 euro Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk.
 • 650 euro Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg.
 • 650 euro Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg.
 • 350 euro Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie.
 • 600 euro Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand.
 • 500 euro Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame.
 • 350 euro Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het opslaan van roerende zaken.
 • 500 euro Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving.
 • 500 euro Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een activiteit die behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschap verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving.

Deze informatie heb ik gehaald van de officiële website van de overheid. Het kan zijn dat er inmiddels kleine aanpassingen zijn gedaan.

Kunnen de legeskosten van een omgevingsvergunning ook minder worden?

Waarschijnlijk vraag je jezelf af of er ook ‘kortingen’ zitten op de kosten van een omgevingsvergunning. Jazeker, er zijn ook gevallen waarin de kosten van een omgevingsvergunning worden verminderd. Hieronder vind je hier een kort overzicht van.

Als jij als aanvrager de omgevingsvergunning intrekt heb jij recht op een vermindering van kosten. Deze verminder is:

 • 75% Als je binnen drie weken na indiening bij een reguliere vergunningsprocedure de vergunning intrekt. Of als je de vergunning na zes weken intrekt bij een uitgebreide procedure.
 • 50% Als de aanvraag wordt ingetrokken na drie weken en binnen zes weken bij een reguliere voorbereidingsprocedure of na zes weken en binnen 18 weken na indiening bij een uitgebreide voorbereidingsprocedure.
 • 25% Als de aanvraag wordt ingetrokken na zes weken na indiening bij een reguliere voorbereidingsprocedure of na 18 weken na indiening bij een uitgebreide voorbereidingsprocedure.
 • 50% Vermindering bij weigering omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk voor de betreffende activiteiten.

Kom je tijdens de procedure dus achter dat je de vergunning toch niet wilt aanvragen? Dan is het slim om de aanvraag stop te zetten. Dit kan je enorm veel geld besparen.

Kosten omgevingsvergunning… Wat is nog meer van toepassing?

Om de kosten van een aanvraag tot een omgevingsvergunning te bepalen zijn nog een aantal extra punten van toepassing. Deze punten kun je hieronder vinden.

 • Een bedrag kleiner dan 125 euro wordt niet in mindering gebracht.
 • Over aanvragen die buiten behandeling worden gelaten na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet een bedrag betaald worden van: 250 euro
 • Als het bevoegd gezag oordeelt dat de activiteit geen omgevingsvergunning nodig heeft, is het tarief: 250 euro
 • Een behandeling van een aanvraag tot wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning bedraagt: 250 euro

Advies: bekijk van te voren goed wat de totale kosten van een omgevingsvergunning zijn!

Helaas zijn de kosten van een omgevingsvergunning niet overal hetzelfde omdat gemeenten het recht hebben om hun eigen legeskosten vast te stellen. Daarom is het slim om voor je gaat verbouwen de legeskosten te bepalen. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan.

Daarnaast is het natuurlijk zonde van je geld als je legeskosten voor een omgevingsvergunning betaald, voor een verbouwing die je niet gaat uitvoeren!

Vragen over de kosten van de omgevingsvergunning?

Je hebt nu een idee wat de kosten zijn van een omgevingsvergunning. En hoeveel leges je moet betalen.

Heb je hier toch nog vragen over? Of wil je jouw ervaring met de omgevingsvergunningaanvraag delen?

Laat dan een reactie achter in de berichtenbox. Ik ben benieuwd!

Over de schrijver
Het is mijn missie om jou toegang te geven tot alle benodigde kennis & begeleiding die nodig is om jouw verbouwing tot een goed einde te brengen.Dat doe ik door het schrijven van blogs, het delen van video's, waardevolle tools & door het maken van handige trainingen zoals onze Verbouwexpert in 1 uur.Zo hoop ik de bouwwereld een eerlijkere en socialere plek te maken!
toon breumelhof
Door

toon breumelhof

op 25 Sep 2019

kan de gemeente het volle bedrag aan lege kosten vragen als ze de bouwaanvraag afkeuren ?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 01 Oct 2019

Hi Toon, dat is een goede vraag. De meeste gemeentes werken met een minimumbedrag dat je altijd moet betalen aan legeskosten. In Amsterdam is dat bijvoorbeeld 258 euro. Maar dit verschilt per gemeente. Ik raad je daarom aan even contact op te nemen met de gemeente en te vragen hoe dit zit. De regelgeving is namelijk per gemeente iets anders.

Coen Sanders
Door

Coen Sanders

op 25 Nov 2020

Hallo Roy,Als je omgevingsvergunning verleend is, maar je besluit toch om er geen gebruik van te maken en je trekt hem in, heb je dan recht op (gedeeltelijke) teruggave? Binnen hoeveel tijd na verlening moet je 'm dan intrekken?

Roy de Lepper
Door

Roy de Lepper

op 26 Nov 2020

Hi Coen, helaas heb je dan geen recht op ene teruggave. Je kunt het zien als zijnde dat de gemeente jouw al diensten heeft verleend (de beoordeling van jouw aanvraag). Hun kosten zijn dan al gemaakt. Daarom is er geen mogelijkheid om geld terug te krijgen.

A Smith
Door

A Smith

op 10 Jan 2022

Hello, May I ask who pays for the planning application fee? Our architect offered the application included in his services but the question is whether the fee of the application should be covered by the architect or the client please?

Roy
Door

Roy

op 24 Jan 2022

I am sorry for my late reply. Normally the fee is paid by the home owner and not by the architect. That's because it is a personal tax for your home.

Kees Janse
Door

Kees Janse

op 24 Aug 2023

Welke kosten vallen onder de bouw aanvraag Ik noem kosten mbt waterschap vergunningen etc.

Reactie plaatsen

Offerte nodig voor een (constructie)tekening?